Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain

【BALITA】espesyal na benepisyo sa pamamahagi bawat bata sa Fukuyama City

DATE:2021-12-19

Balita mula sa Fukuyama City   Paki-click para sa BALITA mula sa Fukuyama City
Ang mga magulang at tagapag-alaga ay makakatanggap ng 100,000 yen bawat bata, na may edad mula 0 hanggang 18 taong gulang ng mga mag-aaral sa high school.
Ang mga regular na tumatanggap ng child allowance ay maaaring makatanggap ng benepisyong ito sa pamamagitan ng bank deposit transfer sa Disyembre 23, 2021.
Walang kinakailangang aplikasyon.
Ang mga hindi regular na nakakatanggap ng child allowance ay maaaring makatanggap ng mga application form sa bahay sa Enero 2022.
Kaya mangyaring maghintay.
 

***** Original NEWS in Japanese *****

福山市(ふくやまし)のお知(し)らせです。(福山市のHPはこちら)
0歳(さい)から高校3年生(こうこう3ねんせい)までの子どもの保護者(ほごしゃ)は,10万円の臨時特別給付金(りんじ とくべつ きゅうふきん)をもらうことができます。

児童手当(じどうてあて)をもらっている人は,12月23日に10万円が振込(ふりこみ)されます。申請(しんせい)は必要(ひつよう)ないです。
児童手当をもらっていない人で,10万円をもらうことができる人は,1月から家(いえ)に申請書(しんせいしょ)が届(とど)きます。
申請書(しんせいしょ)が届(とど)いた人は,申請書(しんせいしょ)を だしてください。

share
Tweet
Wechat
Paunawa / Impormasyon sa mga Gawain Listahan