Nilalayon naming makamit ang isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan ng may kapayapaan sa isip sa pamayanan anuman ang wika o kultura nito.

にほんご English Tiếng Việt 中文 Português ภาษาไทย 한국어 bahasa Indonesia
Ang bingo ay kumakatawan sa Japanese Multilingual Support Center na "Build"

Suporta sa salin-wika

Ang “Birudo” ay tumutulong sa mga dayuhang mamamayan maging sa mga kawani na nagbibigay serbisyo at naninirahan na sa bansa ng maraming taon.
Ito ay upang maging madali ang kanilang pang araw araw na pamumuhay dahil sa tulong ng salin wika. Bukod sa mga hapones na tumutulong sa salin-wika, ang mga dayuhang matagal ng naninirahan sa bansa at bihasa na sa nihongo ay maaaring tumulong sa mga dayuhang kararating lamang sa bansang Japan.
Gayunpaman, maaaring hindi namin matugunan ang inyong kahilingan dahil sa kakulangan ng kawani.
Ang mga kawani na sumusuporta sa pagbibigay kahulugan at pagsasalin ay pangangalagaan ang inyong personal na impormasyon.
May nakatakdang halaga ang pagamit sa serbisyong ito.

Paglalapat / Pagtatanong

Halimbawa ng suporta sa interpretasyon o salin wika

(1) Suporta sa pagsasalin sa pakikipag usap sa mga guro sa paaralan.
(2) Suporta sa pagsasalin ukol sa medical tulad ng pakikipag ugnayan sa doctor o espesyalista.

Halimbawa ng suporta sa pagsasalin

(1)PAGSASALIN NG MGA DOKUMENTO AT ANUNSYO MULA SA PAARALAN
(2) PAGSASALIN NG MGA LIHAM PARA SA IBANG TAO

Bayarin

Bilang gabay,mangyaring gamiting batayan ang halaga ng serbisyo sa ibaba.
・Interpreter;Pagsasalin wika ng usapin:1 oras ay 2000 yen dagdag pa ang gastos sa transportasyon(10 yen kada isang kilometro,Ang halaga ay batay sa mas mababang kilometro)
・Pagsasalin:Pagsasalin ng isang sulatin(A4 laki ng 1 pahina tungkol sa 1000 yen)
*Gayunpaman, hindi maaaring isalin ang ilang dokumentong legal o medical.